Monday, September 16, 2013

Tezyaz?mönergemsi

TEZ YAZIM YÖNERGES? G?R?? Her bilimsel çal?? musical compo inductionhood?n, birisi çal??man?n içeri?ini denetleyen akademik ölçütler, di?eri çal??man?n d?? organizasyonunu betimleyen biçimsel ölçütler olmak üzere ba?l?ca iki yönü bulunmaktad?r. Bilimsel çal??malarda üzerinde durulmas? gereken bilimsel ölçütler, sayfa düzenine ili?kin düzen, metin içinde dipnot verme ve gönderme kurallar? ile kaynakça olu?turulurken uyulmas? gerekli kurallar olmak üzere üç ana ba?l?k alt?nda incelenebilir. Bilimsel çal??malarda kullan?lan biçimsel ölçütler bak?m?ndan üzerinde uzla?maya var?lm?? evrensel bir standart bulunmamakla birlikte, metnin iç organizasyonu ve akademik ölçütlerin de?erlendirilmesinde sa?lad??? kolayl?klar bak?m?ndan, her bilimsel çal??man?n biçimsel bir tutarl?l??a sahip olmas? konusunda genel bir uzla?ma vard?r. Bu nedenle, kimi bilimsel disiplinlerde, meslek örgütünün geli?tirdi?i biçimsel kurallar geçerli kabul edilmekte (Ö rne?in, American mental Association-APA), ço?u kez ise, her bilimsel kurum ya da yay?n organ? kendi geli?tirdi?i ölçütler do?rultusunda biçimsel kurallar olu?turmaktad?r.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
A?a??da, üç farkl? biçimsel kurala ili?kin ba?l?ca yakla??mlardan örneklerverilmekte ve ara?t?rmac?lara, sözkonusu ölçütlerden istediklerini seçme özgürlü?ü sakl? kalmak kayd?yla, bilimsel çal??malar?nda ara?t?rmalar?n? belirli bir biçimsel düzeni gözeterek olu?turmalar? önerilmektedir. 1. SAYFA DÜ tip? Her tez çal??mas?n?n de?erlendirilmek üzere bilimsel bir jüriye sunuldu?u gözönüne al?nd???nda, jüri üyelerinin çal? ?may? de?erlendirirken metin hakk?nda ald???! notlara yer açmak amac?yla ara?t?rmac?lar?n, çal??man?n bütününde her sayfada belirli bir metin alan? içinde çal??mas? zorunludur. Bu nedenle bilimsel çal??malar daha küçük puntoyla yaz?lmas? gereken bir sayfaya A4 standard?nda 1.hamur ka??da dipnotlar dahil olmak üzere, iki aral?kla ve 12 puntoyla yaz?lm?? en çok 30 sit down?rdan olu?mal?d?r. Bir sayfadaki metin alan?n?n üst, alt, sol ve sa? bo?luklar?n?n ölçüsü ?u...If you want to get a replete(p) essay, order it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment